اعضاء

دکتر فرشته حسینی (معاون آموزشي،پژوهشي پژوهشكده علوم و فناوري مواد غذايي جهاد دانشگاهی خراسان رضوی)
دکترهادی بختیاری (معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی)
مهندس محمد ابراهیم کلایی (مدير اداره آموزش،برنامه ريزي و نظارت معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی)
مهندس علی نیک فرجام (مدیر اداره حراست جهاد دانشگاهی خراسان رضوی)
حسین حیدری (مدير دفتر حوزه رياست جهاد دانشگاهی خراسان رضوی)