دریافت نظرات و پیشنهادات

همکاران و مراجعین محترم می توانند برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود به شورای نظارت و ارزیابی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی از فرم ذیل استفاده نمایند

لازم به ذکر است در صورت تمایل به دریافت بازخورد در خصوص مطالب ارسال شده و اطلاع از نتایج بررسی ها و اقدامات انجام شده گزینه های تلفن تماس یا آدرس ایمیل تکمیل شوند