آیین نامه « شورای نظارت و ارزیابی» سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

مقدمه

سازمان ها برای دستیابی به اهداف معینی تشکیل شده اند و کارایی آنها عموما بر مبنای تحقق اهداف از پیش تعیین شده سنجیده می شود. «نظارت و ارزیابی» از راهکارهای مهمی است که از سوی مسئولان به منظور افزایش کارایی سازمان ها به کار گرفته می شود. فرایند نظارت می تواند به منزله ابزاری بیرونی میزان نقش آفرینی افراد، مجموعه ها و فرایندها را در تحقق اهداف سازمانی مشخص کند و به تدریج عنصر درونی «احساس نظارت» را در سازمان تقویت نماید. فرایند نظارت و ارزیابی می تواند جایگاه افراد و واحدها را در تحقق اهداف سازمان مشخص سازد و مبنایی برای اصلاحات و تغییرات لازم در سازمان ارائه دهد.

ماده1) تعریف

شورای نظارت و ارزیابی به منظور نظارت بر نقشها و فرایندها در سطح فردی و واحدهای سازمانی و ارزیابی آنها بر اساس اهداف موضوعه در برنامه‌ها، سنجه‌های تعریف شده و قوانین و مقررات، تحت نظارت مستقیم رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی تشکیل شده است.

ماده2) اهداف

  • حفظ و گسترش فرهنگ و روحیه جهادی در نیروی انسانی سازمان
  • مراقبت از سرمایه انسانی سازمان و افزایش اثر بخشی اعضاء
  • نظارت بر اجراي صحیح قوانين، مصوبات، ضوابط و مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها
  • پیشگیری از بروز آسیب‌ها و چالش‌های سازمانی

ماده3) شرح وظایف

  • نظارت، ارزیابی و آسیب شناسی نقش ها، فرایندها و عملکردهای سازمانی کارکنان و ارائه راهکارهای اصلاحی و پیشگیرانه
  • نظارت بر تحقق عدالت سازمانی
  • نظارت بر تحقق و حسن اجرای آیین نامه ها و برنامه های مصوب
  • پایش میزان رشد دهندگی محیط سازمان و عوامل تقویت‌کننده یا تضعیف‌کننده انگیزه های سازمانی اعضاء
  • نظارت و ارزیابی رضایت مخاطبین، ذینفعان و همکاران
  • انجام ماموریت های محول شده از سوی ریاست سازمان و رسیدگی به شکایات ارجاعی

ماده4) ترکیب شورا

شورا متشکل از حداقل 5 نفر از افراد با تجربه، خوشنام و دارای وجاهت سازمانی است که به مدت 2 سال و با حکم ریاست سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی منصوب می‌شوند. از میان آنان یک نفر به به پیشنهاد اعضا و تایید ریاست به عنوان دبیر شورا، برگزیده خواهد شد.